Promocje
koszulka 3City
koszulka 3City
25,00 zł 15,00 zł
Spodnie Letnie PRM Fluo WYPRZEDAŻ
Spodnie Letnie PRM Fluo WYPRZEDAŻ
235,00 zł 180,00 zł
Buty Starforce Sek Elite MID
Buty Starforce Sek Elite MID
250,00 zł 125,00 zł
Smycz funkcyjna ZHP brązowa
Smycz funkcyjna ZHP brązowa
7,00 zł 5,00 zł
szt.
 KURSANCIE, PIELĘGNIARZU czekam na twój błąd
KURSANCIE, PIELĘGNIARZU czekam na twój błąd
35,00 zł 15,00 zł
Czapka Comfort z haftem
Czapka Comfort z haftem
15,00 zł 5,00 zł
szt
Bluza Firewall kolor szary
Bluza Firewall kolor szary
62,00 zł 10,00 zł
Spodnie ZIMOWE Softshell NorthWind PRM Fluo
Spodnie ZIMOWE Softshell NorthWind PRM Fluo
365,00 zł 265,00 zł
Producenci
Statystyki
Produktów:
565
Kategorii:
103
Nowości:
39
Promocje:
20
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
www.trzypiora.pl


      Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.trzypiora.pl administrowanego przez Piotra Stryjeckiego zwanego dalej Sprzedawcą prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą COLOR S z siedzibą w 81-107 Gdynia, ul. płk. Stanisława Dąbka 96, NIP: 958 101 18 42 REGON: 191 123 467, telefon kontaktowy: 58 622 48 49, poczta elektroniczna: poczta@trzypiora.pl reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Spis treści:

 

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa sprzedaży.
§ 5 Realizacja zamówień i dostawa
§ 6 Metody płatności
§ 7 Prawo odstąpienia
§ 8 Rękojmia i reklamacje towaru
§ 9 Reklamacje usług elektronicznych
§ 10 Polityka prywatności
§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 12 Postanowienia końcowe

 

§ 1

Definicje

 

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.trzypiora.pl
 2. Sprzedawca – Piotr Stryjecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COLOR S, 81-107 Gdynia, ul. płk. Stanisława Dąbka 96, NIP: 958 101 18 42 REGON: 191 123 467,
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.
 8. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy, który jest producentem Towaru.
 9. Konto klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
 10. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 13. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 14. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w § 10 niniejszego Regulaminu.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:
  a) nowe i bezpieczne,
  b) wolne od wad fizyczny oraz prawnych,
  c) zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,
  d) wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
 6. Sprzedawca oświadcza, że Towary, dla których przewiduje się taką możliwość, wskazaną w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego mogą być produkowane zgodnie z indywidulanym zamówieniem.
 7. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski, krajów Unii Europejskiej oraz krajów poza unijnych.
 9. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną
(rodzaje, warunki, odstąpienie)

 

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:
  a) wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy;
  b) rejestracji i prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego;
  c) przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 6. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:
  a) Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 7),
  b) Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3 lit. b i c, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na adres poczta@trzypiora.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 9).

 

§ 4

Umowa sprzedaży

 

 1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:
  a) dokonuje wyboru Towaru, określające jego ilość i cechy, (funkcjonalność „do koszyka”)
  b) wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj.; imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowym, adres dostawy, nazwa i siedziba firmy, numer identyfikacji podatkowej oraz sposób dostawy i formę płatności.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
 3. Posiadanie Konta Klienta (rejestracja) nie jest niezbędna do składania zamówień w Sklepie internetowym.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
  7. Klient posiadający Konto Klienta, ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia po zalogowaniu się w sekcji „Moje konto”.

 

§ 5

Realizacja zamówień i dostawa

 

 1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Czas realizacji zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz ewentualne wykonanie Towaru oraz wydanie przesyłki dostawcy, wynosi od 2 do 14 dni roboczych, w przypadku towarów dostępnych w magazynie.
 3. Dla Towarów produkowanych na indywidualne zamówienie Klienta czas realizacji uzależniony jest od specyfikacji zamówienia, w szczególności od rodzaju, ilości oraz dostępności zmówionych Towarów i zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.
 4. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 5. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego, realizowane jest niezwłocznie. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wskazanej przez Sprzedawcę, zgodnie z ust.4
 7. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
 8. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej.
 9. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego:
  a) we wtorki i piątki, o godzinie 10:00 przy wyborze Poczty Polskiej,
  b) w dni robocze po godzinie 12:00 przy wyborze firmy kurierskiej,
 10. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego.
 12. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 6 Klient jest informowany o kosztach, wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 13. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 14. Po otrzymaniu przesyłki Klient, bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.

 

§ 6

Metody płatności

 

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  a) za pośrednictwem płatności online (Przelewy24 oraz płatności Shoper)
  b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w wiadomości potwierdzającej dokonanie zamówienia,
  c) za pośrednictwem kart płatniczych (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
  d) ratalnie za pośrednictwem mBank (dla zamówień powyżej 300,00 zł)
  e) płatność za pobraniem,
  f) płatność gotówką przy odbiorze Towaru.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 3. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a, b, c i d zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie, przy wyborze przez Klienta formy płatność, o której mowa w pkt 1 lit. e i f.
 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

 

§ 7

Prawo odstąpienia

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 9, do momentu otrzymania Towaru.
 9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 10. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, Towar nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. Ponadto, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do pozostałych umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 15. Formularze do pobrania:
  a) Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
  b) Zał. 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8
Rękojmia i reklamacje towaru

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

-  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

-  określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

-  danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy (koszt poniesiony na przesyłkę zostanie zwrócony klientowi po rozpatrzeniu reklamacji) dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: Trzy Pióra, ul. Płk. Dąbka 96, 81-107 Gdynia

Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.

 

§ 9
Reklamacje Usług elektronicznych

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług elektronicznych jest następujący:

      a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

      b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w § 8 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:

     - pisemnie na adres: Trzy Pióra; ul. Płk. Dąbka 96; 81-107 Gdynia

     - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej poczta@trzypiora.pl

     c) zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

     - okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

     - określenie żądania Klienta,

     - danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .

     d) zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji Usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 2. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

        Formularz zgłoszenia reklamacji.

 

§ 10

Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Piotr Stryjecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COLOR S, 81-107 Gdynia, ul. płk. Stanisława Dąbka 96, NIP: 958 101 18 42 REGON: 191 123 467, telefon kontaktowy: (58) 622 48 49, poczta elektroniczna: poczta@trzypiora.pl
 2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:
  a) w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
  b) w celu zawarcia umowy sprzedaży,
  c) w celu wystawienia faktury VAT,
  d) prowadzenia Konta Klienta,
  e) realizacji usługi „Newsletter”.
 4. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  a) imię i nazwisko
  b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
  c) numer telefonu.
  d) adres dostawy
  e) nazwa i siedziba firmy,
  f) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne, i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Na stronie stosowane są technologie śledzące: Google Analytics, Google Tag Manager, Piksel Facebooka.
 7. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 9. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 10. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę DreamCommerce w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.
 11. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom w celu

       

       a) obsługa księgowa firmy:

      TAXLAND Biuro Rachunkowe Marta Rozalewicz; ul. Świętojańska 104A; 81-388 Gdynia NIP 958-145-74-08

      b) doręczanie przesyłek:

      - GLS General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.; ul. Tęczowa 10; 62-052 Komorniki NIP 785-15-61-831

      - Poczta Polska S.A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa; NIP 525-000-73-13

      - INPOST Paczkomaty sp. z o.o.; ul. Wielicka 28; 30-552 Kraków; NIP 679-308-13-95

     c) usługi hostingu: DreamCommerce S.A. ul. Bociana 22; 31-231 Kraków; NIP 945-215-69-98

     d) realizacja płatności:

     - PayPro Spółka Akcyjna ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań; NIP: 779-236-98-87

     - Blue Media S.A.; ul. Powstańców Warszawy 6; 81-718 Sopot; NIP: 5851351185

 

 

 

 

§ 11

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego
 3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientówa. na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
 4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2016 r.

 

Życzymy udanych zakupów i satysfakcji z naszych produktów!

Wszystkie użyte loga i znaki graficzne stanowią własność ich właścicieli lub organizacji. Produkty zostały zamieszczone by pokazać możliwości firmy, przedstawiają wykonywane zamówienia.

W przypadku braku odzieży w magazynach producenta zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia równowartego zamiennika innego producenta. Jeśli zależy Wam na odzieży konkretnego producenta napiszcie to w uwagach! Loga organizacji używamy tylko i wyłącznie na wyraźne zamówienie jednostek organizacyjnych.Projekt graficzny, fotografie i wykonanie © Trzy Pióra
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Na podstawie § art. 1 ustawy Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 materiały (zdjęcia, teksty, grafiki) wykorzystane na tej stronie
SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.


Użycie naszych materiałów do własnych celów, bez wcześniejszej zgody autora, podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl